رشته فاینانس چیست؟- محمد خدادادی بهلولی

رشته فاینانس چیست؟- محمد خدادادی بهلولی

سخنران: محمد خدادادی بهلولی
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه روتردام
کشور: هلند
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
زمان: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 13:00 تا 15:00
موضوع کارگاه: رشته فاینانس چیست؟