آشنایی با قراردادهای تامین مالی شرکت‌های نوپا و کوچک و متوسط- دکتر علی ابراهیم نژاد

آشنایی با قراردادهای تامین مالی شرکت‌های نوپا و کوچک و متوسط- دکتر علی ابراهیم نژاد

سخنران: دکتر علی ابراهیم نژاد
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: بوستون کالج
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: شرکت فرابورس ایران
زمان: شنبه ۱۴ مرداد 1396 ساعت 15:00 تا 16:30
موضوع کارگاه: آشنایی با قراردادهای تامین مالی شرکت‌های نوپا و کوچک و متوسط
finance