تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی: یک رویکرد یادگیری عمیق-  دکتر علی حبیب ‌نیا

تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی: یک رویکرد یادگیری عمیق- دکتر علی حبیب ‌نیا

سخنران: دکتر علی حبیب ‌نیا
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ویرجینیاتک
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
زمان:
یکشنبه 21 مرداد 1397، ساعت 11:00تا 12:30
موضوع کارگاه: تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی: یک رویکرد یادگیری عمیق
financial Time-Series Analysis A Deep Learning Approach