یافتن تأثیرگذارترین گروه در یک شبکه پیچیده- دکتر فواد مهدوی پژوه

یافتن تأثیرگذارترین گروه در یک شبکه پیچیده- دکتر فواد مهدوی پژوه

سخنران: دکتر فواد مهدوی پژوه
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ماساچوست
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
زمان: چهارشنبه 12 دی ماه 1397، ساعت 14:00 تا 15:30
موضوع کارگاه: یافتن تأثیرگذارترین گروه در یک شبکه پیچیده
Finding the most influential group in a complex network