ناهمگونی اثر انگشت گلیوما با استفاده از اطلاعات پت ام آر- فاطمه نجات بخش

ناهمگونی اثر انگشت گلیوما با استفاده از اطلاعات پت ام آر- فاطمه نجات بخش

سخنران: فاطمه نجات بخش
سمت: دانشجوی دکتری- دستیار پژوهشی  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ
کشور: آلمان
محل سخنرانی: مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی بیمارستان امام خمینی
زمان: یکشنبه  2 آبان 1395 ساعت 14:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: ناهمگونی اثر انگشت گلیوما با استفاده از اطلاعات پت ام آر