از پردازش رسانه های سه بعدی و Edge-Cloud Media، تا توزیع بهداشت و درمان: آگاهی از X در سیستم ها و پلتفرم های تحقیقاتی- دکتر محمد حسینی

از پردازش رسانه های سه بعدی و Edge-Cloud Media، تا توزیع بهداشت و درمان: آگاهی از X در سیستم ها و پلتفرم های تحقیقاتی- دکتر محمد حسینی

سخنران: دکتر محمد حسینی
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ایلیونز
کشور: کانادا 
محل سخنرانی: دانشگاه صنعتی بابل نوشیروانی
زمان:
سه ‌شنبه، 6 شهریورماه 1397، ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: از پردازش رسانه های سه بعدی و Edge-Cloud Media، تا توزیع بهداشت و درمان: آگاهی از X در سیستم ها و پلتفرم های تحقیقاتی
from 3D Multimedia and Edge-Cloud Media Processing, to Distributed Healthcare X-Awareness