از میدان به آزمایشگاه: اندازه گیری جریان دوبعدی و سه بعدی با استفاده از تکنیک های سرعت سنجی تصویربرداری در محیط متخلخل- دکتر رضا صباغ

از میدان به آزمایشگاه: اندازه گیری جریان دوبعدی و سه بعدی با استفاده از تکنیک های سرعت سنجی تصویربرداری در محیط متخلخل- دکتر رضا صباغ

سخنران: دکتر رضا صباغ
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: مدیریت مخازن آر جی ال
کشور: کانادا 
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی مکانیک پردیس 2 دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
زمان: دوشنبه 3 دی ماه 1397، ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: از میدان به آزمایشگاه: اندازه گیری جریان دوبعدی و سه بعدی با استفاده از تکنیک های سرعت سنجی تصویربرداری در محیط متخلخل
from the field to the lab ۲D and ۳D flow measurements using imaging velocimetry techniques in porous media