آینده بازاریابی دیجیتال و تجارت الکترونیک- طوفان شاطرلو

آینده بازاریابی دیجیتال و تجارت الکترونیک- طوفان شاطرلو

سخنران: طوفان شاطرلو
سمت: موسس و مدیرعامل
دانشگاه/سازمان: کیوآی اسمارت
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان: شنبه 2 مرداد 1395
موضوع کارگاه: آینده بازاریابی دیجیتال و تجارت الکترونیک