تئوری بازی ها با اطلاعات ناقص- دکتر پیمان خضر

تئوری بازی ها با اطلاعات ناقص- دکتر پیمان خضر

سخنران: دکتر پیمان خضر
سمت: استادیار اقتصاد
دانشگاه/سازمان: مدرسه اقتصاد دانشگاه کویینزلند
کشور: استرالیا
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
زمان: یکشنبه 27 تیرماه 1395
موضوع کارگاه: تئوری بازی ها با اطلاعات ناقص