اولویت بندی ژن از طریق تلفیق داده های کرنل هندسی- پویا ذاکری

اولویت بندی ژن از طریق تلفیق داده های کرنل هندسی- پویا ذاکری

سخنران: پویا ذاکری
سمت: محقق
دانشگاه/سازمان: دانشگاه لوون
کشور: بلژیک
محل سخنرانی:
دانشگاه شهید بهشتی
زمان: دوشنبه 29 آبان ماه 1396 ساعت 10:30 تا 12:00
موضوع کارگاه: اولویت بندی ژن از طریق تلفیق داده های کرنل هندسی
Gene Prioritization Through Geometric-Inspired Kernel Data Fusion