کمک گرفتن از اینترنت برای طراحی شبکه های هوشمند- دکتر یاشار قیاسی فرخ‌ فال

کمک گرفتن از اینترنت برای طراحی شبکه های هوشمند- دکتر یاشار قیاسی فرخ‌ فال

سخنران: دکتر یاشار قیاسی فرخ‌ فال
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه روتردام
کشور: هلند
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
زمان: شنبه 4 دی 1395 ساعت 12:00 تا 13:00
موضوع کارگاه: کمک گرفتن از اینترنت برای طراحی شبکه های هوشمند