انتشار در ژورنال های با ضریب تاثیر بالا- دکتر مهشید توتونچی

انتشار در ژورنال های با ضریب تاثیر بالا- دکتر مهشید توتونچی

سخنران: دکتر مهشید توتونچی
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
کشور: کانادا
محل سخنرانی:
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان: دوشنبه 13 آذر 1396 ساعت 12:00 تا 14:00
موضوع کارگاه: انتشار در ژورنال های با ضریب تاثیر بالا
Getting Published in High-Impact Journals