مدیریت و پایداری: مسئولیت پذیری و تحقیقات و نوآوری موارد و تجربیات- دکتر عماد یغمایی

مدیریت و پایداری: مسئولیت پذیری و تحقیقات و نوآوری موارد و تجربیات- دکتر عماد یغمایی

سخنران: دکتر عماد یغمایی
سمت: محقق
دانشگاه/سازمان: دانشگاه دلفت
کشور: هلند 
محل سخنرانی: پژوهشکده سیاست‌ گذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
زمان:
سه‌شنبه 28 فروردین1397، ساعت 16:00 تا 18:00
موضوع کارگاه: مدیریت و پایداری: مسئولیت پذیری و تحقیقات و نوآوری موارد و تجربیات
governance and sustainability