توانمندسازی دولت و توسعه اقتصادی- معصومه خندان

توانمندسازی دولت و توسعه اقتصادی- معصومه خندان

سخنران: معصومه خندان
سمت: کارشناسی ارشد
دانشگاه/سازمان: دانشگاه هاروارد
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
زمان: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 14:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: توانمندسازی دولت و توسعه اقتصادی