مدل مبتنی بر نمودار برای بازیابی اطلاعات چند بعدی- دکتر سروه ثابت قدم

مدل مبتنی بر نمودار برای بازیابی اطلاعات چند بعدی- دکتر سروه ثابت قدم

سخنران: دکتر سروه ثابت قدم
سمت: محقق
دانشگاه/سازمان: دانشگاه تی یو وین
کشور: اتریش 
محل سخنرانی: دانشگاه کردستان
زمان:
یکشنبه 16 اردیبهشت1397، از ساعت  12:00 تا 13:30
موضوع کارگاه: مدل مبتنی بر نمودار برای بازیابی اطلاعات چند بعدی
Graph-based Model for Multimodal Information Retrieval