ترند تكنولوژی‌ های مورد توجه برای سرمايه‌ گذاری از جانب VC‌های بزرگ استراليا- سمانه موثقی

ترند تكنولوژی‌ های مورد توجه برای سرمايه‌ گذاری از جانب VC‌های بزرگ استراليا- سمانه موثقی

سخنران: سمانه موثقی
سمت: محقق
دانشگاه/سازمان: گوگل
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: باشگاه کارافرینی تیوان
زمان:
پنج شنبه 23 فروردین ماه 1397 ساعت 16 الی 18
موضوع کارگاه: ترند تكنولوژی‌ های مورد توجه برای سرمايه‌ گذاری از جانب VC‌های بزرگ استراليا
Great Australian VCs