مدل‌ سازی با عملکرد بالا برای برتری در کسب و کار- دکتر محمد حسن نژاد

مدل‌ سازی با عملکرد بالا برای برتری در کسب و کار- دکتر محمد حسن نژاد

سخنران: دکتر محمد حسن نژاد
سمت: استاد
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کمبریج
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
زمان: شنبه 26 فروردین 1396 ساعت 10:00 تا 16:30
موضوع کارگاه: مدل‌ سازی با عملکرد بالا برای برتری در کسب و کار