طراحی الکترونیک قدرت چگالی بالا- دکتر علی خواجه الدین

سخنران: دکتر علی خواجه الدین
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه البرتا
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زمان:
دوشنبه 21 اسفندماه 1396، ساعت 14:00 تا 15:00
موضوع کارگاه: طراحی الکترونیک قدرت چگالی بالا
high Power Density Power Electronics Design