اتصال بیسیم سرعت بالا از طریق نور- دکتر محمد نوشاد

اتصال بیسیم سرعت بالا از طریق نور- دکتر محمد نوشاد

سخنران: دکتر محمد نوشاد
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه هاروارد
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
زمان: شنبه 16 بهمن 1395 ساعت 12:30 تا 14:00
موضوع کارگاه: اتصال بیسیم سرعت بالا از طریق نور