بهینه سازی مدیریت بیمارستانی- حمیدرضا اسلامی

بهینه سازی مدیریت بیمارستانی- حمیدرضا اسلامی

سخنران: حمیدرضا اسلامی
سمت: دانشجوی دکتری مدیریت عملیات
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مک گیل
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشگاه یزد
زمان: چهارشنبه 19 اسفند 1394ساعت 11:30 الی 13
موضوع کارگاه: بهینه سازی مدیریت بیمارستانی