چگونه غول های کسب و کار شکست می خورند- دکتر محمد کیهانی

چگونه غول های کسب و کار شکست می خورند- دکتر محمد کیهانی

سخنران: دکتر محمد کیهانی
سمت: استادیار گروه کارآفرینی و نوآوری و گروه راهبرد و سازمان ها
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کلگری
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
زمان: دوشنبه 3 خرداد 1395 ساعت 16:30
موضوع کارگاه: چگونه غول های کسب و کار شکست می خورند