کسب و کارهای بزرگ چگونه شکست می‌خورند؟ نقد و بررسی نظریه نوآوری ویرانگر- دکتر محمد کیهانی

کسب و کارهای بزرگ چگونه شکست می‌خورند؟ نقد و بررسی نظریه نوآوری ویرانگر- دکتر محمد کیهانی

سخنران: دکتر محمد کیهانی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کلگری
کشور:  کانادا
محل سخنرانی:
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان: سه ‌شنبه ۳۰ آبان ماه 1396 ساعت 10:00 تا 13:00
موضوع کارگاه: کسب و کارهای بزرگ چگونه شکست می‌خورند؟ نقد و بررسی نظریه نوآوری ویرانگر
How do big businesses fail