چگونه یک استارتاپ ماندگار ایجاد کنیم؟- دکتر سعید سهامی

چگونه یک استارتاپ ماندگار ایجاد کنیم؟- دکتر سعید سهامی

سخنران: دکتر سعید سهامی
سمت: موسس 
دانشگاه/سازمان: شرکت  استیلت مد
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان: چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 12:00 تا 14:00
موضوع کارگاه: چگونه یک استارتاپ ماندگار ایجاد کنیم؟