ایمونولوژی، ایمونوتراپی و بیولوژی سرطان- طاها آزاد

ایمونولوژی، ایمونوتراپی و بیولوژی سرطان- طاها آزاد

سخنران: طاها آزاد
سمت: دانشجو دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کویینزلند
کشور: انگلستان 
محل سخنرانی: پژوهشگاه رویان
زمان:
چهارشنبه 16 اسفند ماه 1396، ساعت 13:30 تا 15:00
موضوع کارگاه: ایمونولوژی، ایمونوتراپی و بیولوژی سرطان
Immunology, immunotherapy and cancer biology