ضریب تاثیر و تعیین استراتژی برای تضمین اخذ پذیرش مقالات- دکتر امیربیژن یثربی

ضریب تاثیر و تعیین استراتژی برای تضمین اخذ پذیرش مقالات- دکتر امیربیژن یثربی

سخنران: دکتر امیربیژن یثربی
سمت: عضو افتخاری هیات علمی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه اکستر
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: دانشكده مهندسی معدن و متالورژی
زمان: سه‌شنبه 9 خرداد 1396 ساعت 9:00 تا 13:00
موضوع کارگاه: ضریب تاثیر و تعیین استراتژی برای تضمین اخذ پذیرش مقالات
Impact Factor