تاثیرات اکتشافات شیل اویل بر بازارهای جهانی نفت- دکتر محمد مروتی

تاثیرات اکتشافات شیل اویل بر بازارهای جهانی نفت- دکتر محمد مروتی

سخنران: دکتر محمد مروتی
سمت: دکترای اقتصاد
دانشگاه/سازمان: دانشگاه تگزاس
کشور: امریکا
محل سخنرانی: دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
زمان: شنبه 8 خرداد1395 ساعت 15 الی 17
موضوع کارگاه: تاثیرات اکتشافات شیل اویل بر بازارهای جهانی نفت