اجرای سیاست قطبی- دکتر کاوه مجلسی

اجرای سیاست قطبی- دکتر کاوه مجلسی

سخنران: دکتر کاوه مجلسی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه لوند
کشور: سوئد
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
زمان: دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 11:00 تا 12:30
موضوع کارگاه: اجرای سیاست قطبی