بهبود کیفیت پخش ویدئو برای مشتریان موبایل- دکتر ایوب احمدزاده بوکانی

بهبود کیفیت پخش ویدئو برای مشتریان موبایل- دکتر ایوب احمدزاده بوکانی

سخنران: دکتر ایوب احمدزاده بوکانی
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه نیو سوت ولز
کشور:  استرالیا
محل سخنرانی:
دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
زمان: یک ‌شنبه 21 آبان ماه 1396 ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: بهبود کیفیت پخش ویدئو برای مشتریان موبایل
Improving the Quality of Video Streaming for Mobile Clients