اصلاح ساختار بازار برق برای افزایش ضریب نفوذ انرژی‌های نو در شبکه توزیع- محسن خراسانی

اصلاح ساختار بازار برق برای افزایش ضریب نفوذ انرژی‌های نو در شبکه توزیع- محسن خراسانی

سخنران: محسن خراسانی
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کویینزلند
کشور: استرالیا
محل سخنرانی:
دانشگاه امام حسین
زمان: 19 دی ماه 1396
موضوع کارگاه: اصلاح ساختار بازار برق برای افزایش ضریب نفوذ انرژی‌های نو در شبکه توزیع
Improving the structure of the electricity market