تجربه شبیه سازی در محل برای آزمایش سیستم جیمزل ژئوترمال ارتقا یافته- دکتر محمدرضا جلالی

تجربه شبیه سازی در محل برای آزمایش سیستم جیمزل ژئوترمال ارتقا یافته- دکتر محمدرضا جلالی

سخنران: دکتر محمدرضا جلالی
سمت: محقق
دانشگاه/سازمان: ای تی اچ زوریخ
کشور: سوئیس
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
زمان: شنبه 11 دی 1395 ساعت 14:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: تجربه شبیه سازی در محل برای آزمایش سیستم جیمزل ژئوترمال ارتقا یافته