مطالعات سطح و رابط درجا- دکتر پیمان طاهری

مطالعات سطح و رابط درجا- دکتر پیمان طاهری

سخنران: دکتر پیمان طاهری
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ام آی تی
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشگاه گلستان
زمان:
یکشنبه 2 دی ماه 1397، ساعت 9:30 تا 11:00
موضوع کارگاه: مطالعات سطح و رابط درجا
in-situ surface and interface studies