خصوصیات مکانیکی داخل بدن و درجا از بافت زنده نرم- دکتر علی الهی

خصوصیات مکانیکی داخل بدن و درجا از بافت زنده نرم- دکتر علی الهی

سخنران: دکتر علی الهی
سمت: دکتری  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه گرونوبل
کشور: فرانسه
محل سخنرانی:
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
زمان: سه ‌شنبه12 دی ماه 1396، 12:30 تا 14:00
موضوع کارگاه: خصوصیات مکانیکی داخل بدن و درجا از بافت زنده نرم
in-vivo and In-situ mechanical characterisation of soft living tissue