سفارشات ترجیحی اشتراکی برای یک زوج در بازار کار- دکتر روزبه قوچانی

سفارشات ترجیحی اشتراکی برای یک زوج در بازار کار- دکتر روزبه قوچانی

سخنران: دکتر روزبه قوچانی
سمت: استادیار  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کنکوردیا
کشور: کانادا
محل سخنرانی:
واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
زمان: یک‌شنبه 3 دی ماه 1396 11:00 تا 12:30
موضوع کارگاه: سفارشات ترجیحی اشتراکی برای یک زوج در بازار کار
Individual paired preference orderings for a couple in labor market