کاربردهای صنعتی آبکاری در حیطه فلزات نجیب- گرانبها- دکتر امیر صادقی

کاربردهای صنعتی آبکاری در حیطه فلزات نجیب- گرانبها- دکتر امیر صادقی

سخنران: دکتر امیر صادقی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کمنیتس
کشور:  آلمان
محل سخنرانی:
پردیس دو دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
زمان: دوشنبه 15 آبان ماه 1396 ساعت 9:00 تا 10:30
موضوع کارگاه: کاربردهای صنعتی آبکاری در حیطه فلزات نجیب- گرانبها
Industrial applications of plating