اطلاعات عملی و چالش های زیرساختی کار دانش موبایل- دکتر محمد حسین جراحی

اطلاعات عملی و چالش های زیرساختی کار دانش موبایل- دکتر محمد حسین جراحی

سخنران: دکتر محمد حسین جراحی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کارولینا شمالی
کشور: آمریکا
محل سخنرانی:
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
زمان: 19 دی ماه 1396
موضوع کارگاه: اطلاعات عملی و چالش های زیرساختی کار دانش موبایل
information Practices and Infrastructural Challenges of Mobile Knowledge Work