نوآوری ارزش بوم؛ راهنمای تعیین گزاره های ارزش و مشتریان هدف برای تجاری سازی نوآوری های فنی- حسین مهدوی‌ مزده

نوآوری ارزش بوم؛ راهنمای تعیین گزاره های ارزش و مشتریان هدف برای تجاری سازی نوآوری های فنی- حسین مهدوی‌ مزده

سخنران: حسین مهدوی‌ مزده
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کلگری
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان: یکشنبه 20 فروردین 1396 ساعت 12:00 تا 13:30
موضوع کارگاه: نوآوری ارزش بوم؛ راهنمای تعیین گزاره های ارزش و مشتریان هدف برای تجاری سازی نوآوری های فنی