ربات های برگرفته از بیولوژیک- دکتر حمیدرضا مروی

ربات های برگرفته از بیولوژیک- دکتر حمیدرضا مروی

سخنران: دکتر حمیدرضا مروی
سمت: محقق پسادکتری  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کارنگی ملون
کشور: آمریکا
محل سخنرانی:
دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
زمان: دو‌شنبه 11دی ماه 96، 13:00 تا 14:30
موضوع کارگاه: ربات های برگرفته از بیولوژیک
inspired Robotics