طراحی آموزشی در آموزش مهندسی- احمد خانلری

طراحی آموزشی در آموزش مهندسی- احمد خانلری

سخنران: احمد خانلری
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه تورنتو
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
زمان: یکشنبه 19 شهریورماه 1396 ساعت 9:00 تا 11:00
موضوع کارگاه: طراحی آموزشی در آموزش مهندسی
Instructional Design in Engineering Education