ریزگردهای یکپارچه توخالی- دکتر محمد بیطرفان

ریزگردهای یکپارچه توخالی- دکتر محمد بیطرفان

سخنران: محمد بیطرفان
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه تمپر
کشور: فنلاند
محل سخنرانی: دانشکده فنی دانشگاه تهران
زمان:
دوشنبه 1 مرداد 1397، ساعت 10:00 تا 11:30
موضوع کارگاه: ریزگردهای یکپارچه توخالی
Integrated hollow-core microcavities