ادغام پروژه های صنعت در چالش ها و فرصت های یادگیری دانش آموزان- دکتر رضا عربیان مالکی

ادغام پروژه های صنعت در چالش ها و فرصت های یادگیری دانش آموزان- دکتر رضا عربیان مالکی

سخنران: دکتر رضا عربیان مالکی
سمت: مشاور کسب و کار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه داکوتا
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده علوم دانشگاه صنعتی شیراز
زمان: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 10:30 الی 12:00
موضوع کارگاه: ادغام پروژه های صنعت در چالش ها و فرصت های یادگیری دانش آموزان