تحلیل بین فرهنگی خشونت خانگی- دکتر اسرا میلانی

تحلیل بین فرهنگی خشونت خانگی- دکتر اسرا میلانی

سخنران: دکتر اسرا میلانی
سمت: استاد
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مک گیل
کشور: کانادا 
محل سخنرانی: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان: دوشنبه 3 دی‌ماه 1397، ساعت 12:00
موضوع کارگاه: تحلیل بین فرهنگی خشونت خانگی
Intercultural analysis of domestic violence