کاربردهای اینترنت اشیا در شبکه هوشمند با استفاده از پرنده ها- دکتر وحید کوه ‌درق

کاربردهای اینترنت اشیا در شبکه هوشمند با استفاده از پرنده ها- دکتر وحید کوه ‌درق

سخنران: دکتر وحید کوه ‌درق
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه بولونیا
کشور:  ایتالیا
محل سخنرانی:
دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
زمان: دوشنبه 22 آبان ماه 1396 ساعت 16:30 تا 18:00
موضوع کارگاه: کاربردهای اینترنت اشیا در شبکه هوشمند با استفاده از پرنده ها
Internet of Things Applications in Smart Grid by Using Drones