معرفی دومین مدرسه تابستانی اوراسیا- پروفسور کامرون باتمانقلیچ

معرفی دومین مدرسه تابستانی اوراسیا- پروفسور کامرون باتمانقلیچ

سخنران: پروفسور کامرون باتمانقلیچ
سمت: موسس
دانشگاه/سازمان: مدرسه تابستانی  اوراسیا
کشور: بلغارستان
زمان: شنبه 27 خرداد ماه 1396 ساعت 12:00 تا 13:00
موضوع کارگاه: معرفی دومین مدرسه تابستانی اوراسیا
introduction of eurasian doctoral summer academy edsa