مقدمه‌ ای بر مدیریت عملیات بهداشت و درمان-  مهدی قطب‌ الدینی

مقدمه‌ ای بر مدیریت عملیات بهداشت و درمان- مهدی قطب‌ الدینی

سخنران: مهدی قطب‌ الدینی
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مک گیل
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زمان: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 13:00 تا 15:00
موضوع کارگاه: مقدمه‌ ای بر مدیریت عملیات بهداشت و درمان