کارگاه مقدماتی در مورد مدل های اثرات مختلط- دکتر محمد مومنیان

کارگاه مقدماتی در مورد مدل های اثرات مختلط- دکتر محمد مومنیان

سخنران: دکتر محمد مومنیان
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ایلیونز
کشور: کانادا 
محل سخنرانی: دانشگاه صنعتی بابل نوشیروانی
زمان:
سه ‌شنبه، 6 شهریورماه 1397، ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: کارگاه مقدماتی در مورد مدل های اثرات مختلط
Introductory Workshop on Mixed Effects Models