بررسی ورود سلولی نانوذرات طلا و تاثير آن‌ها بر خصوصيات بيوفيزيكی سلول‌های سرطانی- دکتر احمد سهرابی کاشانی

بررسی ورود سلولی نانوذرات طلا و تاثير آن‌ها بر خصوصيات بيوفيزيكی سلول‌های سرطانی- دکتر احمد سهرابی کاشانی

سخنران: دکتر احمد سهرابی کاشانی
سمت: استادیار  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کنکوردیا
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
زمان: دوشنبه 4 دی ماه 1396 ساعت 14:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: بررسی ورود سلولی نانوذرات طلا و تاثير آن‌ها بر خصوصيات بيوفيزيكی سلول‌های سرطانی