بررسی تاثیرات اقتصادی و محیط زیستی تولید سوخت و انرژی از منابع تجدیدپذیر و نوین-  دکتر یاسر خجسته

بررسی تاثیرات اقتصادی و محیط زیستی تولید سوخت و انرژی از منابع تجدیدپذیر و نوین- دکتر یاسر خجسته

سخنران: دکتر یاسر خجسته
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه تورنتو
کشور: کانادا 
محل سخنرانی: پژوهشگاه صنعت نفت
زمان:
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397، ساعت 14:00
موضوع کارگاه: بررسی تاثیرات اقتصادی و محیط زیستی تولید سوخت و انرژی از منابع تجدیدپذیر و نوین