راه اندازی یک کسب و کار نوپا از صفر تا یک- دکتر شهرام عیوضی

راه اندازی یک کسب و کار نوپا از صفر تا یک- دکتر شهرام عیوضی

سخنران: دکتر شهرام عیوضی
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه توبینگن
کشور: آلمان
محل سخنرانی: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان: یکشنبه 12 شهریورماه 1396 ساعت 09:00 تا 13:00
موضوع کارگاه: راه اندازی یک کسب و کار نوپا از صفر تا یک
Launching a start-up