ابزار و متدولوژی برای نابودی بهره وری در ساخت و سازها- دکتر رضا مالکی

ابزار و متدولوژی برای نابودی بهره وری در ساخت و سازها- دکتر رضا مالکی

سخنران: دکتر رضا مالکی
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه داکوتا
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشگاه صنعتی شیراز
زمان:
چهارشنبه 9 اسفند ساعت 9:00 الی 12:00 و 14:00 الی 16:00
موضوع کارگاه: ابزار و متدولوژی برای نابودی بهره وری در ساخت و سازها
lean Enterprise Building Blocks Tools and Methodologies for Increasing Manufacturing productivity