بلوک های ساختمانی Lean Enterprise ، ابزارها و سیستم های افزایش بهره وری- دکتر رضا عربیان‌مالکی

بلوک های ساختمانی Lean Enterprise ، ابزارها و سیستم های افزایش بهره وری- دکتر رضا عربیان‌مالکی

سخنران: دکتر رضا عربیان‌مالکی
سمت: مشاور کسب و کار
دانشگاه/سازمان: موسسه استانداردها و فناوری داکوتا
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشگاه صنعتی شیراز
زمان:
چهارشنبه و پنجشنبه،14 و 15 آذر ماه 1397
موضوع کارگاه: بلوک های ساختمانی Lean Enterprise ، ابزارها و سیستم های افزایش بهره وری
Lean Enterprise Building Blocks, Tools and Systems for Increasing Productivity